Kanunlar

Tarih Sayı Kanunun Adı
1928 1219

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

1930 1519

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1937 3591

Radyoloji Radıyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapiı Muesseseleri Hakkında Yasa

1940 3958

Gözlükçülük Hakkında Yasa

1940 3959

Turkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Yasa

1949 5434

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası

1953 6023

Türk Tabipleri Birliği Yasası

1953 6197

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yasa

1954 6283

Hemşirelik Yasası

1956 6643

Eczacılar Birliği Yasası

1961 209

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ile Esenlendirme Tesislerine Verilelecek Döner Sermaye Hakkında Yasa

1961 224

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa

1964 506

Sosyal Sigortalar Yasası

1971 1479

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bagımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası

1979 2238

Organ ve Doku Alınması  Saklanması ve Nakli Hakkında Yasa

1980 2368

Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Yasa

1981 2547

YÖK Yasası

1982

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

1982 2659

Adli Tıp Kurumu Yasası

1983 181

Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

1983 2827

Nufus Planlaması Hakkında Yasa

1983 2857

Kan ve Kan Ürünlerı Yasası

1983 2926

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Yasası

1983 18351

Kanserle Savaş Daire Başkanlığı Kuruluş Yasası

1985 3224

Türk Diş Hekimleri Birliği Yasası

1987 3359

Sağlık Hizmetleri Temel Yasası

1989 3575

Yasa 1219 Yasanın 41. Maddesinin Değiştirilmesi ve 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkındakı Yasa

1992 3816

Yeşil Kart Yasası

1996 4207

Tütün Ürünlerinin ve Zararlarının Önlenmesi Hakkında Yasa

2003 4958

Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası

2004 5179

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yasa

2004 5181

Yasa 1219 Yasada Degişiklik Yapılması Hakkında Yasa

2004 5193

Optisyenlik Hakkında Yasa

2004 5258

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yasa

2005 5324

Kozmetik Yasası

2005 5396

Yasa 3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Yasa

2006 5502

Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası

2006 5510

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası

2008 5754

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa

2010 5947

Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2010 6009

Torba Yasa

2011 6111

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2011 6225

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 2011   650   Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun Hükmünde Kararname
2011 663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Göevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
20.06.2013 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı